ENVIAMENTS I DEVOLUCIONS

ENVIAMENTS

Termini de lliurament del producte adquirit a Anguera Maquinària

El termini de lliurament efectiu del producte comença a comptar des del moment en el qual es formalitza la comanda.

Per a productes en estoc, el termini de lliurament és de 24 a 72 hores (com a màxim), per a les comandes que es realitzin abans de les 13h i sempre depenent de la zona de lliurament. Per a productes sense estoc, amb reserva o a mida, sempre dependrà de la data de lliurament de fabricant.

Per a les comandes per pagament avançat sense constància de pagament dins el període de lliurament del producte fixat a l’formalitzar la comanda, el termini començarà a comptar des que angueramaquinaria.com tingui coneixement de la realització de tal pagament.

El termini de lliurament de la mercaderia pot variar per causes alienes a angueramaquinaria.com

Anguera Maquinària intentarà esmenar qualsevol incidència amb el transport de la manera més eficaç.

Per al supòsit de retard en el lliurament superior a 30 dies sobre el termini aproximat de recepció del producte fixat a l’formalitzar la comanda, i sempre que aquest retard sigui imputable a angueramaquinaria, el client, prèvia reclamació escrita (carta, fax o e- mail), podrà desistir unilateralment de la comanda, restituyéndosele les quantitats abonades en cas de prepagament, en atenció als articles 103 i següents de Reial Decret Legislatiu, 1/2007.

angueramaquinaria.com no podrà garantir la disponibilitat de la totalitat del catàleg quedant a expenses del subministrament per part dels fabricants dels diferents productes. En cas de produir-se aquesta situació angueramaquinaria.com es compromet a la ràpida devolució de l’import pagat pel client o el lliurament d’un altre producte de gamma igual a l’adquirida pel client si aquest així ho prefereix.

DESPESES D’ ENVIAMENT

S’assignaran automàticament els ports mínims establerts segons pes / preu o producte de la comanda

De forma automàtica la botiga aplicarà els ports pertinents segons el país / zona de lliurament de la comanda.

Si la botiga no disposa dels ports relatius a país de lliurament de la comanda no es podrà realitzar la compra. En aquest cas, consulteu-nos comercial@angueramaquinaria.com o a través del nostre formulari de contacte.

Tots els enviaments es realitzaran a través de l’agència de transport

LLOC I FORMA D’ ENVIAMENT

La comanda serà lliurat en el domicili designat en el moment de la contractació pel client. La modificació posterior de el lloc de lliurament sol·licitat pel client serà únicament possible abans que la comanda surti dels nostres magatzems i generés despeses addicionals sobre el preu de venda que seran a costa de comprador. La modificació de l’adreça de lliurament un cop lliurada la comanda a el transportista no serà possible llevat que el client faci càrrec de les despeses i així s’acordi expressament entre les parts. La mercaderia es lliurarà a el client per una empresa de transports, juntament amb albarà en el qual s’han de consignar les dades que permetin identificar el client i el nombre de paquets que componen l’enviament. 

La mercaderia es troba en tot moment coberta per assegurança contra riscos de transport, pèrdua i manipulació durant el transport.

Important: Assegura’t que el paquet rebut està exteriorment en bon estat. En cas contrari, anota aquest fet en l’albarà del transportista, rebutja l’enviament i notifica-ho per escrit a angueramaquinaria.com en les següents 24 hores.

La mercaderia que no hagi pogut ser lliurada en un termini de set dies laborables des de la sortida de la mateixa de les instal·lacions de angueramaquinaria per causa no imputable al venedor serà retornada a aquest, restituint les quantitats pagades pel producte en cas de comandes a la modalitat de prepagament excepte les despeses de reexpedició (devolució).

Productes de grans dimensions s’entregaran al portal, no es pujaran als pisos.

CANCEL·LACIÓ D’ UNA COMANDA

Únicament es podrà cancel·lar una comanda si aquest encara no ha estat processat i facturat.

Per anul·lar una comanda només ha de comunicar-nos per correu electrònic a comercial@angueramaquinaria.com, facilitant-nos el número de la comanda que vols cancel·lar.

DEVOLUCIONS

Dret de desistiment

El client disposa d’un termini de 14 dies naturals des de la recepció per exercir el dret de desistiment procedint a la devolució de l’article o articles, (segons els articles 68 i següents de el Reial Decret 1/2007, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, segons la redacció introduïda per la Llei 3/2014, de 27 de març).

Es procedirà a fer el reintegrament de l’import pagat en la mateixa forma en què el consumidor va realitzar l’abonament de la compra. Per això s’haurà de posar en contacte i comunicar-ho a angueramaquinaria.com prèviament, remetent el producte en el seu embalatge original, en perfecte estat i corrent amb els ports a les nostres instal·lacions en virtut de l’art. 73 Reial Decret 1/2007.

No s’acceptaran devolucions de productes manipulats, usats, alimentaris, consumibles o de productes fets a mida (mobiliari d’ inoxidable i maquinària amb característiques especials).

En cas que la mercaderia arribés defectuosa el client s’haurà de posar en contacte amb angueramaquinaria.com amb un termini màxim de 14 dies naturals comptats a partir de la data en què el client hagi rebut el material sol·licitat i es procedirà a la devolució de la mateixa.

Per exercir el dret de desisitiment, haurà vostè de notificar a Josep Anguera Farran amb CIF 40877212W i direcció a P.I. Les Basses S/N de 25244 Fondarella (Lleida) per correu electrònic a comercial@angueramaquinaria.com la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca especificant clarament les vostres dades, número de comanda i productes amb referències o bé amb el model de formulari de desistiment que els hi oferim a continuació:

Model de el formulari de desistiment.

A l’ atenció de Josep Anguera Farran, ANGUERA MAQUINÀRIA, amb CIF 40877212W, P.I. Les Basses S/N, 25244 Fondarella (Lleida) Telèfon: 973 60 21 50 i correu electrònic: comercial@angueramaquinaria.com

– per la present li comunico/comuniquem (*) que desisteixo/desistim del nostre (*) contracte de venda del següent bé/prestació del següent servei (*)

-Demanat el/rebut el (*)

Nom del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris.

Domicili fiscal i d’ enviament del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris.

Signatura del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris (només si el present formulari es presenta en paper)

Data en què s’ emet el formulari

(*) Ratlleu el que no escaigui.

Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l’exercici de la seva banda d’aquest dret sigui tramesa abans que venci el termini corresponent.

Conseqüències del desistiment

En cas de desistiment per part seva, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, incloses les despeses de lliurament (amb l’ excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció per la seva part d’una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en què vostè rep la seva comanda.

Procedirem a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, llevat que hi hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.

Les despeses de devolució corren a càrrec del client, això inclou les despeses de recollida de l’ article, embalatge, temps de revisió del producte i reparació de possibles danys, si és necesari. 

Podrem retenir el reemborsament fins a haver rebut els béns, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució dels mateix, segons quina condició es compleixi primer.

Haurà vostè de tornar-nos o lliurar-nos directament els béns sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard amb un termini de 14 dies naturals a partir de la data en què vostè notifica la devolució. Es considera complert el termini si efectua la devolució dels béns abans de què hagi conclòs aquest termini. Haurà vostè d’ assumir el cost directe de la devolució dels béns.

Només serà vostè responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació diferent a la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

El dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixi a la prestació de serveis, un cop el servei hagi estat completament executat, quan l’execució hagi començat, amb previ consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva part de que és conscient que, un cop el contracte hagi estat completamant executat per l’empresari, haurà perdut el seu dret de desistiment.