CONDICIONS GENERALS DE VENDA

CONDICIONS D’ ÚS

Utilitzar aquesta pàgina web i/o registrar-se com usuari pressuposa l’acceptació d’aquestes condicions.

GENERAL

Les clàusules que a continuació es relacionen configuren el contracte marc que tots els usuaris que accedeixin a la pàgina angueramaquinaria.com estan obligats a conèixer i a acceptar. A l’efecte únicament de les presents condicions generals, l’expressió “usuari” comprèn qualsevol internauta que accedeixi a la pàgina web angueramaquinaria, ja sigui directament, ja sigui des de qualsevol altre lloc d’Internet.

Els serveis oferts per Anguera Maquinària en la present web https://angueramaquinaria.com es regularan per les condicions contingudes en el present contracte. Angueramaquinaria.com es reserva el dret a modificar, totalment o parcialment, aquestes condicions generals, aplicant les noves que acordi des del moment de la publicació en la pàgina. En qualsevol cas, les esmentades modificacions no tindran efectes retroactius sobre els béns o serveis ja prèviament contractats pels usuaris.

Aquestes Condicions Generals vinculen a ambdues parts i formen part íntegra i inseparable del contracte de compravenda l’eficàcia opera en el moment de la subscripció de la comanda a instància del client, a través dels mecanismes de contractació que posteriorment s’especificaran, tot això de conformitat amb que preveu l’art. 1.255 de el Codi Civil que recull el principi de l’autonomia de la voluntat i pactes entre les parts contractants. A tots els efectes s’entendrà que l’usuari accepta les condicions i regles d’ús aquí relacionades si prem el botó “D’acord” que figura a peu de el present document.

Per garantir en la seva integritat els drets dels consumidors i usuaris de angueramaquinaria.com, les presents Condicions Generals s’estableixen de conformitat amb el que preveu la llei espanyola, i en particular en la Llei 7/98 de 13 d’abril de Condicions Generals de la Contractació , Llei 7/96 de 15 de gener d’Ordenació de al comerç minorista, Codi Civil, Directiva 2000/31 CE de Parlament Europeu i de Consell de 8 de juny, Llei 34/2002 de 11 de juliol de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general per a la defensa de Consumidors i Usuaris i altres lleis aplicables i la seva normativa de desenvolupament.

Per garantir en la seva integritat els drets dels consumidors i usuaris de angueramaquinaria.com les presents Condicions Generals s’estableixen de conformitat amb el que preveu la llei espanyola

1. IDENTIFICACIÓ I RAÓ SOCIAL DE L’ EMPRESA OFERENT

Nom fiscal: JOSEP ANGUERA FARRAN

Nom comercial: ANGUERA MAQUINÀRIA

CIF: 40877212W
Direcció: P.I. LES BASSES S/N, 25244 Fondarella (Lleida)
Telèfon: 973602150

Correu electrònic: comercial@angueramaquinaria.com

https://www.angueramaquinaria.com són els dominis a través dels quals s’opera com a marca.

2. CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ ENTRE BOTIGA ANGUERA MAQUINARIA I L’ USUARI:

2.1. L’usuari declara que és major d’edat (major de 18 anys) i disposa de capacitat legal necessària per contractar els serveis oferts pels proveïdors al web de Botiga Web angueramaquinaria, manifestant així mateix que accepta la vinculació a aquest acord i entén, i accepta en la seva totalitat les condicions aquí enunciades per utilitzar aquesta web ia contractar els serveis oferts.

2.2. La botiga web angueramaquinaria.com disposa dels permisos i llicències necessaris per a les activitats pròpies d’un comerç de productes on-line. Totes les comunicacions produïdes per via electrònica entre l’usuari i la botiga web angueramaquinaria.com quedaran emmagatzemades en suports informàtics duradors i accessibles per a la seva posterior consulta per un període d’1 any. L’empresa prestadora dels serveis informàtics a angueramaquinaria.com garanteix la integritat i no manipulació dels referits arxius emmagatzemats.

2.3. angueramaquinaria.com posa a disposició dels usuaris els mitjans de contacte referits en el paràgraf anterior perquè aquests revoquin el seu consentiment. D’haver atorgat prèviament el seu consentiment expressos, utilitzarem la seva adreça de correu electrònic per a l’enviament de comunicacions comercials. Vostè pot donar-se de baixa de les mateixes en qualsevol moment.

2.4. Tots els continguts, marques, logos, dibuixos etc. que figuren a la web https://angueramaquinaria.com, es troben protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial que són expressament reservats per a la botiga web angueramaquinaria o, si s’escau, per les persones o empreses que figuren com autors o titulars dels drets. La violació dels anteriors drets serà perseguida de conformitat amb la legislació vigent. Per tant queda prohibida la reproducció, explotació, alteració, distribució o comunicació pública per qualsevol títol o mitjà de la totalitat dels continguts de la botiga web angueramaquinaria.com per a usos diferents de la legítima informació o contractació pels usuaris dels serveis oferts . En tot cas serà necessari el consentiment previ per escrit de angueramaquinaria.com.

2.5. L’usuari accepta que la legislació aplicable al funcionament d’aquest servei és l’espanyola i se sotmet a la jurisdicció dels jutjats i tribunals assignats per a la resolució de les divergències que es derivin de la interpretació o aplicació d’aquestes clàusules. La botiga web angueramaquinaria.com es reserva el dret a realitzar els canvis que consideri oportuns en els termes i condicions establerts. Les modificacions s’inclouran de manera destacada a la web https://angueramaquinaria.com

2.6. Els links o enllaços amb altres pàgines web que apareguin a les pàgines de la web angueramaquinaria.com s’ofereixen a efectes merament informatius a l’usuari, de manera que angueramaquinaria.com no es responsabilitza sobre els productes, serveis o continguts que s’ofereixin o subministrin en les pàgines de destinació ubicats en un altre domini.

La inscripció de l’ usuari com a client registrat a la botiga angueramaquinaria.com implica el coneixement i acceptació expressa de les presents condicions generals.

El nostre lloc web pot utilitzar servidors publicitaris amb la finalitat de facilitar continguts publicitaris que l’usuari visualitza a les nostres pàgines. Aquests servidors publicitaris utilitzen cookies que li permeten adaptar els continguts publicitaris als perfils demogràfics dels usuaris. En cap cas s’obtenen dades personals a través d’aquestes galetes.

2.7. L’usuari és responsable de facilitar les seves dades correctes, especialment l’adreça de lliurament de les comandes i DNI / CIF / NIE o passaport. angueramaquinaria.com no es fa responsable dels problemes o despeses generades per errors d’aquesta mena.

2.8. Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o a la part d’aquesta que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les condicions generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

2.9. angueramaquinaria.com no respondrà per les interrupcions que es produeixin en els serveis elèctrics o de telecomunicacions que impedeixin als usuaris utilitzar els serveis oferts.

2.10. angueramaquinaria.com es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a aquesta botiga virtual i/o als serveis en ella continguts, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a qualsevol Client que no compleixi amb el que estableixen les presents Condicions Generals.

2.11. El client s’obliga a abstenir-se d’utilitzar aquesta botiga virtual i els seus serveis amb fins o efectes il·lícits, contraris al que estableixen aquestes Condicions Generals, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar angueramaquinaria.com i els serveis o impedir la normal utilització o gaudi d’aquesta boitga virtual i dels seus serveis per part dels usuaris.

L’ usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir i inclús d’intentar obtenir informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material accessible a través de angueramaquinaria o dels seus serveis utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat a través d’ angueramaquinaria.com

No està permesa la inclusió dels continguts d’ angueramaquinaria.com en altres portals d’ internet, ni en altres mitjans o suports. Tampoc es permet la reproducció, distribució, comunicació pública ni transformació d’aquests continguts d’ angueramaquinaria.com, ja sigui gratuïtament o mitjançant contraprestació econòmica, i en qualsevol forma o suport, sense prèvia autorització d’ angueramaquinaria.com

CONDICIONS DE VENDA 

Quan el client realitza una comanda a https://www.angueramaquinaria.com, l’ empresa comprovarà si realment es disposa en aquest moment del producte sol·licitat. Un cop comprovat el pagament i la disponibilitat de l’article, es contactarà amb el client mitjançant correu electrònic (e-mail) o telèfon, per informar-li que la comanda es processa correctament.

1.1. POLÍTICA DE PREUS

angueramaquinaria.com es reserva en cada moment i unilateralment el dret a la modificació del preu dels productes i serveis oferts a través de la seva pàgina web. Per garantir al client la certesa i seguretat del preu dels seus productes, aquest serà el vigent en la publicitat coincident amb el moment de formalitzar la comanda.

Tots els productes son en euros (€) i es mostren sense IVA.

Els preus no inclouen la instal·lació ni la posta en marxa del material. Si vostè requereix del nostre servei tècnic per a la instal·lació i la posta en marxa, fiqui’s en contacte amb nosaltres per telèfon (973 60 21 50) o bé per correu electrònic (comercial@angueramaquinaria.com).

1.2. ACCEPTACIÓ DE LA COMANDA

En el moment de formalització de la comanda, un cop utilitzada l’opció de menú d’acceptació de la comanda s’entén prestat el consentiment del client per a la validesa i eficàcia del contracte de compravenda que obliga les parts. Anguera Maquinària emmagatzemarà electrònicament la comanda, excepte per un error de tipografia raonable, en aquest cas la comanda no podrà ser processada.

angueramaquinaria.com després de l’acceptació de la comanda informarà el client de la mateixa mitjançant l’enviament de la confirmació de la comanda i enviant igualment les condicions generals d’angueramaquinaria al correu electrònic indicat pel client.

El compromís adquirit per angueramaquinaria de venda i lliurament de la mercaderia oferta queda supeditat a l’estoc del producte anunciat ia la disponibilitat de la mateixa fins a fi d’existències, de manera que angueramaquinaria, en el seu compromís de qualitat i servei a el client, intenta en tot moment que els productes publicitats estiguin disponibles. No obstant això, de concórrer circumstàncies excepcionals com comanda abusiva, multicomanda interactiva o aquelles altres que provoquin la fi d’existències del producte, la comanda i el contracte subscrit entre les parts quedaran sense efecte en virtut de la present clàusula resolutòria, restituint íntegrament a client en cas de prepagament les quantitats pagades pel mateix.

1.3. FACTURA

angueramaquinaria.com emetrà factura física que remetrà i lliurarà juntament amb la comanda a domicili del client designat per aquest.

angueramaquinaria.com adverteix que no podrà modificar posteriorment a la facturació les factures de vendes en compliment de la normativa vigent. La factura s’emetrà a nom de la persona física o empresa que realitza la comanda, de manera que el client ha d’assegurar de realitzar la comanda al nom correcte. No seran possibles canvis posteriors.

angueramaquinaria.com adverteix, que per motius de protecció de dades personals, únicament s’emetran duplicats de factura a la persona titular del contracte. No s’emetran duplicats a tercers. Anguera Maquinària no enviarà duplicats de factura per fax o per correu electrònic sinó únicament a la direcció designada pel titular del contracte. Un cop transcorregut el termini de garantia, no es poden emetre més duplicats de factures.


1.4. TERMINI DE LLIURAMENT DEL PRODUCTE ADQUIRIT

El termini de lliurament efectiu del producte comença a comptar des del moment en el qual es va fixar la data de lliurament de la mateixa al formalitzar la comanda. Per a les comandes per pagament avançat sense constància de pagament dins el període de lliurament del producte fixat al formalitzar la comanda, el termini començarà a comptar des que angueramaquinaria.com tingui coneixement de la realització de tal pagament.

El termini de lliurament de la mercaderia pot variar per causes alienes a angueramaquinaria.com angueramaquinaria intentés esmenar qualsevol incidència amb el transport de la manera més eficaç.

Per al supòsit de retard en el lliurament superior a 30 dies sobre el termini aproximat de recepció del producte fixat al formalitzar la comanda, i sempre que aquest retard sigui imputable a angueramaquinaria.com, el client, prèvia reclamació escrita (carta, fax o email), podrà desistir unilateralment de la comanda, restituïnt les quantitats abonades en cas de prepagament, en atenció als articles 103 i següents de Reial Decret Legislatiu, 1/2007.

angueramaquinaria.com no podrà garantir la disponibilitat de la totalitat del catàleg quedant a expenses del subministrament per part dels fabricants dels diferents productes. En cas de produir-se aquesta situació angueramaquinaria es compromet a la ràpida devolució de l’import pagat pel client.

1.5. DESPESES D’ ENVIAMENT

S’assignaran automàticament els ports mínims establerts segons pes/preu o producte de la comanda.

De forma automàtica la botiga aplicarà els ports pertinents segons el país/zona de lliurament de la comanda. Si la botiga no disposa dels ports relatius a país de lliurament de la comanda no es podrà realitzar la compra. En aquest cas, consulteu-nos a comercial@angueramaquinaria.com o a través del nostre formulari de contacte.

1.6. TEMPS D’ ENVIAMENT

Les comandes amb el pagament confirmat abans de les 13:00h i amb els productes en estoc disponible, s’ enviaràn el mateix dia en què s’ ha realitzat la comanda i s’ entregaràn amb un mínim de 24h i un màxim de 72h, depenent de la zona d’ enviament i dels dies laborables.

Les comandes sense estoc disponible o productes fets a mida, és a dir, sota comanda expresa i/o reserva, es notificarà al client un cop realitzada i procesada la seva comanda, la data aproximada d’ entrega en funció del fabricant.

Els caps de setmana i dies festius s’ admetran comandes però el seu enviament no es realitzarà fins al dia hàbil posterior.

Els retards en l’enviament d’un article no podran en cap cas donar lloc a reclamacions per danys i perjudicis sempre que el retard sigui atribuïble a un error o error aliè a angueramaquinaria.com

1.7. FORMA DE PAGAMENT

S’accepten les modalitats de pagament amb targeta de crèdit/dèbit.

angueramaquinaria.com no enviarà cap comanda fins comprovar que s’ha realitzat el pagament de la mateixa, o l’entitat financera de la seva conformitat i acceptació en l’operació.

1.8. DADES INCORRECTES EN L’ ENVIAMENT

Si el problema es deu a un error per part de client (s’equivoca al realitzar la comanda) aquest correrà amb les despeses d’enviament de la devolució i amb les despeses d’enviament de la reposició més 10 euros en concepte de despeses administratives.

Si us plau assegureu-vos, abans de realitzar la comanda, que les dades d’ enviament i els productes seleccionats són correctes.

En cas que l’error és a causa d’ angueramaquinaria.com, el client rebria la mercaderia sol·licitada sense cost addicional.

1.9. CANCEL·LACIONS D’ UNA COMANDA

Únicament es podrà cancel·lar una comanda si aquest encara no ha estat processat i facturat.

Per anul·lar una comanda només ha de comunicar-nos per correu electrònic a comercial@angueramaquinaria.com, facilitant-nos el número de la comanda que vol cancel·lar.

1.10. DEVOLUCIONS

Dret de desistiment

El client disposa d’un termini de 14 dies naturals des de la recepció per exercir el dret de desistiment procedint a la devolució de l’article o articles, (segons els articles 68 i següents de el Reial Decret 1/2007, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, segons la redacció introduïda per la Llei 3/2014, de 27 de març).

Es procedirà a fer el reintegrament de l’import pagat en la mateixa forma en què el consumidor va realitzar l’abonament de la compra. Per això s’haurà de posar en contacte i comunicar-ho a angueramaquinaria.com prèviament, remetent el producte en el seu embalatge original, en perfecte estat i corrent amb els ports a les nostres instal·lacions en virtut de l’art. 73 Reial Decret 1/2007.

No s’acceptaran devolucions de productes manipulats, usats, alimentaris, consumibles o de productes fets a mida (mobiliari d’ inoxidable i maquinària amb característiques especials).

En cas que la mercaderia arribés defectuosa el client s’haurà de posar en contacte amb angueramaquinaria.com amb un termini màxim de 14 dies naturals comptats a partir de la data en què el client hagi rebut el material sol·licitat i es procedirà a la devolució de la mateixa.

Per exercir el dret de desisitiment, haurà vostè de notificar a Josep Anguera Farran amb CIF 40877212W i direcció a P.I. Les Basses S/N de 25244 Fondarella (Lleida) per correu electrònic a comercial@angueramaquinaria.com la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca especificant clarament les vostres dades, número de comanda i productes amb referències o bé amb el model de formulari de desistiment que els hi oferim a continuació:

Model de el formulari de desistiment.

A l’ atenció de Josep Anguera Farran, ANGUERA MAQUINÀRIA, amb CIF 40877212W, P.I. Les Basses S/N, 25244 Fondarella (Lleida) Telèfon: 973 60 21 50 i correu electrònic: comercial@angueramaquinaria.com

– per la present li comunico/comuniquem (*) que desisteixo/desistim del nostre (*) contracte de venda del següent bé/prestació del següent servei (*)

-Demanat el/rebut el (*)

Nom del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris.

Domicili fiscal i d’ enviament del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris.

Signatura del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris (només si el present formulari es presenta en paper)

Data en què s’ emet el formulari

(*) Ratlleu el que no escaigui.

Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l’exercici de la seva banda d’aquest dret sigui tramesa abans que venci el termini corresponent.

Conseqüències del desistiment

En cas de desistiment per part seva, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, incloses les despeses de lliurament (amb l’ excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció per la seva part d’una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en què vostè rep la seva comanda.

Procedirem a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, llevat que hi hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.

Les despeses de devolució corren a càrrec del client, això inclou les despeses de recollida de l’ article, embalatge, temps de revisió del producte i reparació de possibles danys, si és necesari. 

Podrem retenir el reemborsament fins a haver rebut els béns, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució dels mateix, segons quina condició es compleixi primer.

Haurà vostè de tornar-nos o lliurar-nos directament els béns sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard amb un termini de 14 dies naturals a partir de la data en què vostè notifica la devolució. Es considera complert el termini si efectua la devolució dels béns abans de què hagi conclòs aquest termini. Haurà vostè d’ assumir el cost directe de la devolució dels béns.

Només serà vostè responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació diferent a la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

El dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixi a la prestació de serveis, un cop el servei hagi estat completament executat, quan l’execució hagi començat, amb previ consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva part de que és conscient que, un cop el contracte hagi estat completamant executat per l’empresari, haurà perdut el seu dret de desistiment.

1.11. LLOC I FORMA DE LLIURAMENT

La comanda serà lliurada en el domicili designat en el moment de la contractació pel client. La modificació posterior del lloc de lliurament sol·licitat pel client serà únicament possible abans que la comanda surti dels nostres magatzems i generés despeses addicionals sobre el preu de venda que seran a costa de comprador. La modificació de l’adreça de lliurament un cop lliurada la comanda al transportista no serà possible llevat que el client es faci càrrec de les despeses i així s’acordi expressament entre les parts. La mercaderia es lliurarà al client per una empresa de transports, juntament amb albarà en el qual s’han de consignar les dades que permetin identificar el client i el nombre de paquets que componen l’enviament.

La mercaderia es troba en tot moment coberta per assegurança contra riscos de transport, pèrdua i manipulació durant el transport.

Important: Assegura’t que el paquet rebut està exteriorment en bon estat. En cas contrari, anota aquest fet en l’albarà del transportista, rebutja l’enviament i notifica-ho per escrit a comercial@angueramaquinaria.com en les següents 24 hores.

La mercaderia que no hagi pogut ser lliurada en un termini de set dies laborables des de la sortida de la mateixa de les instal·lacions d’ Anguera Maquinària per causa no imputable al venedor serà retornada a aquest, restituint les quantitats pagades pel producte en cas de comandes a la modalitat de pagament excepte les despeses de reexpedició (devolució).

Productes de grans dimensions s’entregaran al portal, no es pujaran als pisos.

1.12. GARANTIA

La garantia dels productes venuts per angueramaquinaria.com es presta i estableix en virtut de la normativa continguda en la legislació vigent. El còmput de la garantia començarà el mateix dia de lliurament, en virtut del mencionat article 123 de Reial Decret Legislatiu.

angueramaquinaria.com no es farà càrrec de possibles danys que puguin resultar per mal ús, manipulació o instal·lació no professional, o mal funcionament com curt circuit. La garantia no serà vàlida en cas de factors externs a l’ús normal del producte, com ara pujades o baixades de tensió, utilització d’accessoris inadequats o prohibits pels fabricants, caigudes, aigua, foc o maneig incorrecte o abusiu per part de client o per terceres persones no autoritzades pels fabricants.

La garantia es dirigeix ​​únicament a titular (part contractual) que figuri en la factura i només el titular pot exigir la mateixa.

angueramaquinaria.com no es responsabilitzarà d’atendre requeriments de tercers que no hagin adquirit directament el bé a través d’ angueramaquinaria.com i/o que no constin a la factura de venda.

En cas de producte defectuós, angueramquinaria.com procedirà, segons correspongui a la reparació, substitució, rebaixa de preu o resolució del contracte; gestions que seran gratuïtes per al consumidor i usuari.

angueramaquinaria.com no es fa responsable de possibles retards durant el període de garantia i no indemnitza cap dany directe o indirecte, consegüent a les imperfeccions i/o defectes de la maquinària subministrada, emparant-se en el Codi Civil.

En cas que un producte venut per www.angueramaquinaria.com presenti un defecte, el Client haurà de conservar tota la documentació i el producte essencialment íntegre i posar-se en contacte immediatament amb angueramaquinaria.com mitjançant correu electrònic a l’adreça comercial@angueramaquinaria.com.

Tots els productes que comercialitza angueramaquinaria.com son per a ús professional, industrial o semi-industrial i per tant, no és aplicable per a aquests la normativa sobre bens de consum corresponent al Real Decret Legislatiu 1/2007 ni a la llei 23/2003. Donat la naturalesa de les mercaderies la regulació de la garantia es regeix pel Codi de Comerç.

La garantia dels nostres productes i maquinària nova és d’ un any a partir de la data de facturació. Si es tracta de productes peribles, el terme de la garantia legal serà el de la data de venciment o expiració.

La garantia cobreix els components amb desperfectes de fabricació, excepte components elèctrics i quedant exclosos els derivats del mal ús o utilització, caigudes, cops, llums, vidres i plàstics, així com les fallades produïdes per deficiències en el subministrament elèctric, aigua o gas, els deguts a incorrectes instal·lacions o manteniment.

Què inclou la garantia

Com a regla general, reparació totalment gratuïta dels defectes del bé, així com el seu transport, si és necessari, i el subministrament oportú dels recanvis. Si el bé no admet reparació, es procedirà a la seva reposició o a la devolució de diners.

En el cas d’ una possible avaria en garantia, el client haurà d’ enviar el producte a ports pagats a les instal·lacions d’ Anguera Maquinària i aquesta serà revisada per un tècnic professional qui confirmarà que l’ avaria és amb garantia o no en funció de les excepcions mencionades en aquest punt. Si aquesta avaria, efectivament és en garantia, Anguera Maquinària es farà càrrec de la reparació i dels ports.

COOKIES

La botiga web angueramaquinaria.com fa servir cookies per mantenir tota l’operativa de comerç electrònic durant la teva visita. La informació emmagatzemada en aquestes cookies, no fa referència a cap dada de caràcter personal i es destrueix un cop acabada la visita.